Comfort in huis.nl Uw klantgegevens  Inhoud winkelwagen  Afrekenen  
  Hoofdpagina » Winkel » Algemene voorwaarden Uw klantgegevens  |  Inhoud winkelwagen  |  Afrekenen   
Categorieën
Auto (1)
Batterijen (8)
Computer (2)
Energie Besparing (6)
Kabels (211)
Kantoorartikelen (2)
Lampen (50)
LCD Steunen (87)
Persoonlijke verzorging
Radio's / klokken (4)
Satelliet
Telefoons (2)
Tuin (1)
Weerstations (12)
Bediening (18)
Beveiliging (31)
Multimedia (9)
Videodeurtelefoon (7)
X-10 Home Automation (30)
Fabrikanten
Nieuwe producten Meer
MODULAIRE RJ45 CONNECTOR (8/8)
MODULAIRE RJ45 CONNECTOR (8/8)
€0,25
Snel zoeken
 
Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.
Uitgebreid zoeken
Informatie
Bestelinformatie
Privacy & Disclaimer
Algemene voorwaarden
Neem contact op
Algemene voorwaarden Comfort in huis.nl Algemene voorwaarden Comfort in huis.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Comfort in huis.nl (hierna: Zwartenbeek) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: http://www.zwartenbeek.nl.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Zwartenbeek worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Zwartenbeek ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Zwartenbeek zijn vrijblijvend en Zwartenbeek behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Zwartenbeek. Zwartenbeek is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Zwartenbeek dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3  Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Zwartenbeek.

3.4  Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Zwartenbeek bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Zwartenbeek haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Zwartenbeek om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Zwartenbeek gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Zwartenbeek.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Zwartenbeek opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Zwartenbeek verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1  U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Zwartenbeek geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2  Zwartenbeek garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1  U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Zwartenbeek daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Zwartenbeek de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3  Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Zwartenbeek te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Zwartenbeek, dan wel tussen Zwartenbeek en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Zwartenbeek, is Zwartenbeek niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Zwartenbeek.

Artikel 9. Overmacht

9.1  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Zwartenbeek in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Zwartenbeek gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Zwartenbeek kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1  Indien u aan Zwartenbeek schriftelijk opgave doet van een adres, is Zwartenbeek gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Zwartenbeek schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2  Wanneer door Zwartenbeek gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Zwartenbeek deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3  Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Zwartenbeek in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Zwartenbeek vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Zwartenbeek is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Volgende
Stel ons een vraag op

MSN: 

MSN Online Status Indicator

Skype:

SKYPE Online Status Indicator
Winkelwagen Meer
Uw winkelwagen
is leeg
Meest verkocht
01.HQ hdmi male19p-male19p 1.5m HDMI 1.3
02.HQ 21p scart - scart 1.5m
03.HQ 21p scart - scart 0.75m
04.HQ TVS-LCD11
05.HIRSCHMANN COAXKABEL per meter
06.UTP CAT6 NETWERKKABEL per meter
07.HDMI m.19p-m.19p 1.5m gold 2 stuks incl verzendkosten 12 euro
08.HQ optic.fiber-optic.cable 1.5m
09.DUBBEL SPIRAAL CCFL DICHROIC LAMP 4 Watt
10.alk.batt.lr44 110mah lr44
Beoordelingen Meer
Er zijn geen beoordelingen over dit artikel. Wees de eerste!
Talen
Dutch
Valuta

Copyright © 2015 Comfortinhuis.nl
Powered by osCommerce

Huisdiervoeder.nl Banner